bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dalej PODGiK). Dane kontaktowe:
 • adres: ul. Juliana Tuwima 28, 90-002 Łódź
 • tel.: 42 632 98 28 wew. 18
 • e-mail: m.kotynia@podgik-lodzkiwschodni.pl
 • ePUAP: ePUAP: /PODGiKlodzki/skrytka
 1. Sprawy związane z ochroną danych osobowych prowadzi wyznaczony inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe:
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez PODGiK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez PODGiK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zawierania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Na podstawie zapisów RODO, w związku z przetwarzaniem danych przez administratora danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. W przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Warunkiem prowadzenia sprawy w PODGiK jest podanie przez danych osobowych, przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016

Wycofanie zgody na przetwarzanie danychOpublikował: Administrator PODGIK
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 23.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 060